Stop Poverty heeft ten doel: 

  • het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling wereldwijd, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging
  • het verstrekken van noodhulp wereldwijd aan mensen in nood, bij voorkeur door projectmatige aanpak
  • de leefomstandigheden van behoeftige mensen verbeteren en het geven van humanitaire hulp, nationaal en internationaal, die daarmee in de ruimste zin verband houdt
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten

 Stop Poverty tracht dit doel te verwezenlijken door: 

  • het opzetten en ondersteunen van nationale en internationale projecten, hulpverleningsprogramma’s, stichtingen of individuen, welke gericht zijn op de in de vorige punten genoemde doelen
  • het verlenen van financiële, materiële, medische, sociale en geestelijke hulp aan mensen in nood
  • het aangaan van partnerships, relaties of samenwerkingsverbanden met organisaties welke gericht zijn op de in de vorige punten genoemde doelen
  • het uitvoeren van humanitaire hulptransporten